• Kalkulator FRAMINGHAM
  • Komentarz kardiologa

Kalkulator 10-letniego ryzyka wieńcowego wg skali FRAMINGHAM

Kalkulator FRAMINGHAM pozwala na 10-letnią ocenę ryzyka wieńcowego, odrębnie dla mężczyzn i kobiet, i odnosi się do punktu końcowego definiowanego jako zgon wieńcowy lub zawał serca. Łączna punktacja uwzględnia poszczególne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego, jakimi są wiek, wartość skurczowa ciśnienia tętniczego, stężenie cholesterolu frakcji HDL, stężenie cholesterolu całkowitego, obecność cukrzycy i palenie papierosów. Za umiarkowane ryzyko zgonu lub zawału serca w ciągu najbliższych 10 lat uważa się zakres od 9–19%, powyżej tej wartości rozpoczyna się natomiast kategoria wysokiego ryzyka zgonu lub zawału serca w ciągu najbliższych 10 lat.

Wybierz płeć pacjenta
Wybierz przedział wiekowy pacjenta
Wybierz zakres stężenia cholesterolu całkowitego (w odpowiednich jednostkach)
Wybierz zakres stężenia cholesterolu frakcji HDL (w odpowiednich jednostkach)
Wybierz wartości ciśnienia tętniczego*
Czy pacjent choruje na cukrzycę?
Czy pacjent pali?
* Uwaga: Gdy wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego znajdują się w przedziałach o różnej punktacji, należy wybrać przedział wyżej punktowany.

Skalę FRAMINGHAM można stosować u pacjentów leczonych ambulatoryjnie, z nierozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową, bez jawnej miażdżycy, ale z wieloma innymi czynnikami ryzyka. Pokazuje jaki wpływ na redukcję ryzyka wieńcowego ma modyfikacja poszczególnych czynników ryzyka.

 
Na podstawie:

Komentarz kardiologa

Prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC, dr med. Marcin Grabowski, FESC
I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
W praktyce dostępnych jest kilka systemów oceny ogólnego ryzyka sercowo-naczyniowego, opracowanych na podstawie dużych badań populacyjnych – należą do nich między innymi: amerykańska skala Framingham, europejska skala SCORE czy niemiecki algorytm PROCAM.
Skala Framingham nie jest już dzisiaj preferowanym sposobem szacowania ryzyka sercowo-naczyniowego, ale nadal cieszy się popularnością i historycznie ma ugruntowane miejsce. Skala ta powstała na podstawie danych zaczerpniętych z jednego z największych epidemiologicznych badań prospektywnych nad chorobą niedokrwienną serca przeprowadzonych w miasteczku Framingham (stan Massachusetts), w USA. Pozwala ona na dziesięcioletnią ocenę ryzyka wieńcowego – szacowaną osobno dla mężczyzn, osobno dla kobiet. Całkowitą punktację oblicza się przez dodanie punktów za każdy czynnik ryzyka spośród: wieku, wartości skurczowego ciśnienia tętniczego, stężenia cholesterolu HDL, stężenia cholesterolu całkowitego i palenia papierosów. W nowszej, „ulepszonej” pod względem rokowniczym wersji skali, dodano nowe, nieuwzględnione wcześniej, czynniki ryzyka, jakimi są występowanie cukrzycy oraz wartości rozkurczowego ciśnienia tętniczego. Skala jest prostym sposobem szacowania ryzyka wieńcowego i odnosi się do punktu końcowego definiowanego jako: zgon wieńcowy lub zawał serca.
Uważa się, że algorytmy szacowania ryzyka opracowane na podstawie badań Framingham nie przystają jednak do obecnej rzeczywistości. Zostały one bowiem skonstruowane na podstawie danych zbieranych w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to wskaźnik zapadalności na chorobę wieńcową był znacznie wyższy niż obecnie. Paradoksalnie jednak, ponieważ Polska pozostaje na tle Europy krajem o dużym ryzyku zapadalności na chorobę wieńcową, skala Framingham może tu nie mieć tych ograniczeń. Innym zarzutem wobec skali Framingham jest fakt, że w trakcie zbierania do niej danych, uwzględniano początkowo nie tylko „zgony wieńcowe” i „zawały serca”, ale – zgodnie z wówczas obowiązującą wiedzą – także bardziej „miękkie” punkty końcowe, czyli występowanie epizodów zaostrzenia dławicy piersiowej. Warto również pamiętać, że badanie Framingham jest badaniem amerykańskim przeprowadzonym wśród emigrantów, przeważnie robotników, głównie pochodzenia irlandzkiego. Ponadto jedno z ostatnich opracowań dokładniej przeanalizowało wartość rokowniczą skali Framingham, wskazując na różną klasyfikację do grup ryzyka dla 17% mężczyzn i 11% kobiet, co skutkowało częstszym zalecaniem bardziej intensywnej terapii w przypadku stosowania punktowej skali oceny ryzyka, niż to było w przypadku pierwotnej skali Framingham.
 
U których pacjentów warto posłużyć się tą skalą?
Skalę tę można aktualnie zastosować u pacjentów leczonych ambulatoryjnie, z nierozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową, bez jawnej miażdżycy, ale z wieloma innymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego. Warto jednak wówczas zestawić wynik szacowania ryzyka przy zastosowaniu tej skali z wynikiem europejskiej skali SCORE, pamiętając, że z wykorzystaniem tej ostatniej szacuje się tylko ryzyko wystąpienia zgonu z przyczyn miażdżycowych. Zmodyfikowana skala Framingham uwzględniająca cukrzycę i rozkurczowe ciśnienie tętnicze, prawdopodobnie dokładniej ocenia ryzyko, chociaż w zalecanej przez wytyczne do stosowania w Europie skali SCORE te parametry nie są obecne, podobnie jak to było w przypadku pierwotnej wersji skali Framingham.
 
Jakie wnioski może sformułować lekarz po zastosowaniu skali?
Skala zarówno pozwoli na dyskusję z pacjentem o sposobach redukcji ryzyka, jak i na zobrazowanie, o ile zmniejszy się ryzyko przy przykładowej modyfikacji konkretnego czynnika modyfikowalnego; osoby z wyliczonym zakresem ryzyka od 9–19% uważa się za osoby umiarkowanego ryzyka, a od 20% rozpoczyna się kategoria dużego ryzyka zgonu lub zawału serca w ciągu najbliższych 10 lat.
 
Piśmiennictwo:
1. Opolski G., Filipiak K.J., Poloński L. (red.). Ostre zespoły wieńcowe. Wyd. Medyczne Urban&Partner, Wrocław 2002
2. Cybulska B., Dłużniewski M. (red.). Od otyłości do ostrego zespołu wieńcowego. Rekomendacje ekspertów 2008. Wyd. ME, Warszawa 2008

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.