Doniesienie naukowe

Dobre leczenie PAD zmniejsza ryzyko powikłań naczyniowych

Zachęcam do zapoznania się z poniższym artykułem, w którym zwrócono uwagę na pozytywne skutki przyjmowania kwasu acetylosalicylowego, statyn i zaprzestania palenia w populacji pacjentów z chorobą naczyń obwodowych. 

Ann Arbor, Michigan. Nowe badanie pokazało, że blisko połowa pacjentów, którym wykonuje się przezskórny zabieg rewaskularyzacji z powodu ograniczającej aktywność życiową choroby naczyń obwodowych (peripheral artery disease, PAD) nie otrzymuje optymalnego leczenia i/lub nie stosuje się do zalecanych zmian w stylu życia, takich jak zaprzestanie palenia tytoniu [1].

W tym badaniu, opublikowanym online 11 grudnia 2012 r. na łamach czasopisma Circulation: Cardiovascular Interventions okazało się również, że u pacjentów przyjmujących przed zabiegiem kwas acetylosalicylowy i statynę uzyskano dużą redukcję ryzyka kolejnej rewaskularyzacji w ciągu 6 miesięcy.

Wiodący autor dr Michael Grossman (University of Michigan, Ann Arbor) powiedział dla hearwire, że wyniki były dość zaskakujące biorąc pod uwagę krótki okres obserwacji. Skomentował − „wydaje się, że stosowanie kwasu acetylosalicylowego i statyny przed zabiegiem rewaskularyzacyjnym, podobnie jak zaprzestanie palenia tytoniu, przekłada się na lepsze rokowanie naczyniowe w obserwacji średnioterminowej. Ci pacjenci powinni również mieć lepsze rokowanie sercowo-naczyniowe w obserwacji długoterminowej”.

Dr Grossman zauważył również, że pacjenci, u których planuje się zabieg rewaskularyzacyjny powinni być skierowani do specjalisty naczyniowego, który z kolei powinien przepisać kwas acetylosalicylowy i statynę, a także zalecić zaprzestanie palenia tytoniu. Niestety wielu pacjentów nie otrzymuje takich zaleceń. Jak powiedział dr Grossman − „pacjenci często nie realizują recept, wielu także nie rozumie, że powinni przyjmować te leki do końca życia. Sądzą, że mogą przyjmować środki przez kilka miesięcy a potem je odstawić”.

„Szansa na edukację”

Dr Grossman zauważył, że hospitalizacja lub zabieg rewaskularyzacyjny stwarzają doskonałą szansę na zwrócenie uwagi na terapię medyczną. „To doskonała szansa na edukację. Pacjent leży w szpitalnym łóżku, a rodzina często jest przy nim. Dzięki temu jest to dobry moment, by powiedzieć im, że musza zrobić wszystko co możliwe, by uniknąć takiej samej sytuacji w przyszłości”.

Dr Grossman i jego współpracownicy przeanalizowali bazę danych Blue Cross Blue Shield of Michigan Cardiovascular Consortium Peripheral Vascular Intervention i włączyli do badania 1357 chorych z chromaniem przestankowym poddanych rewaskularyzacji między rokiem 2007 a 2009.

Przed zabiegiem 85% pacjentów przyjmowało kwas acetylosalicylowy, a 76% - statynę. 65% nie paliło tytoniu, a 47% osób spełniało łącznie te trzy, wyżej wymienione warunki. Nie wykazano różnic pod względem incydentów sercowo-naczyniowych między osobami przyjmującymi kwas acetylosalicylowy i statynę przy przyjęciu a tymi, którzy tego nie robili.

Jednakże, zarówno w jednoczynnikowej i wieloczynnikowej analizie ryzyko niekorzystnego obwodowego naczyniowego rokowania (powtórny zabieg rewaskularyzacyjny, amputacja lub zabieg oszczędzający kończynę) w ciągu 6 miesięcy obniżyło się więcej niż o połowę u pacjentów przyjmujących kwas acetylosalicylowy i statynę przed zabiegiem rewaskularyzacyjnym w porównaniu z chorymi nie stosującymi tych leków (OR 0,45, 95% CI: 0,29-0,71).

Autorzy podsumowali − „wykazaliśmy, że pacjenci poddający się zabiegowi z wyboru z powodu ograniczającej aktywność życiową PAD często nie otrzymują podstawowych elementów standardowej terapii medycznej”. Mimo że stosowanie statyn było nieco częstsze przy wypisie, autorzy zauważyli, że jest to utracona szansa na wdrożenie ratujących życie procedur u pacjentów z PAD.

Autorzy uważają, że przypisywanie leków w prewencji wtórnej podczas pobytu w szpitalu poprawia długoterminowe stosowanie się do zaleceń w populacji pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Mimo że włożono dużo wysiłku w poprawę przyjmowania leków zgonie z obowiązującymi wytycznymi u pacjentów z zawałem serca i niewydolnością serca, nie ma obecnie takiego programu u chorych z PAD.

Autorzy wywnioskowali, że przyszłe badania powinny dotyczyć poszukiwań ograniczeń w dostępie do opieki medycznej w tej grupie pacjentów. „Niezbędny jest duży wkład pracy w poprawę jakości terapii medycznej w tej populacji chorych wysokiego ryzyka po to, aby zmniejszyć zarówno powikłania obwodowe, jak i sercowo-naczyniowe”.

Good PAD treatment cuts poor vascular outcomes – Sue Hughes, Autor tłumaczenia: Łukasz Januszkiewicz
Adaptation in Polish has been done by FaktyMedyczne.pl and has not been reviewed by theheart.org editorial team.

Piśmiennictwo:

1. Ardati AK, Kaufman SR, Aronow HD, et al. The quality and impact of risk factor control in patients with stable claudication presenting for peripheral vascular interventions. Circ Cardiovasc Interv 2012;doi: 10.1161/CIRCINTERVENTIONS.112.975862. 

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.