Z ręką na pulsie

Kto decyduje o zawieszeniu lub ograniczeniu prawa wykonywania zawodu lekarza?

Prawo wykonywania zawodu uprawnia do wykonywania zawodu lekarza na obszarze naszego kraju. Prawo to uzyskuje się po spełnieniu pewnych warunków określonych w przepisach w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty. 

Przyznawane jest ono tym, którzy odbyli staż podyplomowy oraz złożyli z pozytywnym wynikiem egzamin końcowy. W pewnych – określonych przez prawo – sytuacjach może nastąpić zawieszenie, ograniczenie bądź utrata prawa wykonywania zawodu przez lekarza.

Zawieszenie prawa wykonywania zawodu reguluje art. 77 ustawy o izbach lekarskich i artykuły 10, 11, 12 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Jeśli Okręgowa Rada Lekarska uzna, że istnieje uzasadnione podejrzenie o niezdolności lekarza do wykonywania zawodu lub ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych spowodowane złym stanem zdrowia, powołuje komisję złożoną z lekarzy specjalistów z odpowiednich dziedzin medycyny. Na podstawie orzeczenia tejże komisji ORL może podjąć uchwałę o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu albo o ograniczeniu wykonywania określonych czynności medycznych na okres trwania niezdolności. Przyczyną zawieszenia bądź ograniczenia lekarza w prawie wykonywania zawodu może być:

  • niewykonywanie zawodu spowodowanego przerwą na inną pracę, np. przedstawiciela medycznego
  • choroba psychiczna
  • uzależnienie
  • posiadanie niedostatecznego przygotowania zawodowe.

Prawo wykonywania zawodu lekarza może zostać zawieszone również na mocy orzeczenia sądu lekarskiego w związku z działaniem sprzecznym z zasadami etyki i deontologii zawodowej lub naruszeniem przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza. Zawieszenie prawa wykonywania zawodu lub ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza może nastąpić na wniosek Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (wg art. 77 ustawy o izbach lekarskich), gdy zebrane dowody z dużym prawdopodobieństwem wskazują, że lekarz popełnił ciężkie przewinienie zawodowe, a rodzaj tego przewinienia oznacza, że wykonywanie przez obwinionego zawodu lekarza zagraża bezpieczeństwu pacjentów lub grozi popełnieniem kolejnego przewinienia. W rezultacie lekarz nie może prowadzić praktyki lekarskiej w żadnej formie. Co więcej wzmianka o ukaraniu lekarza podlega wpisowi do rejestru osób ukaranych przez sądy lekarskie prowadzonego przez Naczelną Radę Lekarską.

Zakaz wykonywania zawodu może być nałożony na lekarza również przez sąd powszechny, co skutkuje zawieszaniem go także przez sąd lekarski w prawach wykonywania zawodu. Wykonując swój zawód taki lekarz popełnia przestępstwo, za co odpowiada przed prokuratorem i sądem.

Zawieszenie lub ograniczenie prawa wykonywania zawodu lekarza może zakończyć się po upływie czasu, na jaki zostało przyznane lub na wniosek lekarza, w stosunku do którego podjęto uchwałę o zawieszeniu lub ograniczeniu prawa wykonywania zawodu

Piśmiennictwo:

  1. Utrata, zawieszenie i odzyskanie prawa do wykonywania zawodu lekarza. Kto, kiedy i jak?
  2. Prawo wykonywania zawodu lekarza — przyczyny zawieszenia, ograniczenia oraz utraty. Anna Stychlerz, „Vox Iuris” Doradztwo Prawne, Szczecin. PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO, 2007 Via Medica

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.