Z ręką na pulsie

Kiedy można stracić prawo wykonywania zawodu?

W myśl ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty do utraty prawa wykonywania zawodu dochodzi w trzech wypadkach:

  • utraty obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli nie nabyto równocześnie obywatelstwa innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
  • ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego
  • po upływie czasu, na jaki zostało przyznane, dotyczy to np. lekarzy cudzoziemców, którzy mogą mieć przyznane prawo wykonywania zawodu na pewien okres.

Decyzję dotyczącą utraty prawa wykonywania zawodu lub utraty ograniczonego prawa wykonywania zawodu podejmuje Okręgowa Rada Lekarska w formie uchwały. Od tej uchwały istnieje możliwość odwołania się do Naczelnej Rady Lekarskiej, zaś jej uchwały podlegają zaskarżeniu do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Formalną podstawą utraty prawa wykonywania zawodu lekarza jest prawomocne orzeczenie sądu lekarskiego. Sąd lekarski orzekając o odpowiedzialności lekarza za naruszenie zasad etyki i deontologii lekarskiej oraz za naruszenie przepisów prawa o wykonywaniu zawodu lekarza może nałożyć karę pozbawienia prawa wykonywania zawodu. Od orzeczenia Okręgowego Sądu Lekarskiego stronom przysługuje odwołanie do Naczelnego Sądu Lekarskiego.

Ponadto zakaz wykonywania określonego zawodu może być zastosowany przez sąd powszechny orzekający w sprawie karnej jako środek karny na podstawie Kodeksu Karnego. Dzieje się to w przypadku, gdy sprawca (lekarz) przy popełnianiu przestępstwa dopuścił się nadużycia w zakresie wykonywanego zawodu albo wykazano, że dalsze wykonywanie zawodu zagraża istotnym dobrom chronionym prawem.

Piśmiennictwo:

  1. Utrata, zawieszenie i odzyskanie prawa do wykonywania zawodu lekarza. Kto, kiedy i jak?
  2. Prawo wykonywania zawodu lekarza — przyczyny zawieszenia, ograniczenia oraz utraty. Anna Stychlerz, „Vox Iuris” Doradztwo Prawne, Szczecin. PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO, 2007 Via Medica

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.