Z ręką na pulsie

Jak odzyskać pieniądze za wizyty od nieubezpieczonych pacjentów?

NFZ zapewnia pacjentom możliwość korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej w zamian za uiszczane składki. W tym celu zawiera umowy z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. Kontrakty pomiędzy NFZ a świadczeniodawcą zawierane są na rzecz świadczeniobiorców. Ubezpieczeni pacjenci mają więc prawo żądać od nich zakontraktowanych świadczeń. 

Z zakontraktowanych świadczeń nie mogą korzystać pacjenci, którzy nie są ubezpieczeni i to na świadczeniodawcy spoczywa obowiązek sprawdzenia uprawnień pacjenta. W przeciwnym razie może dojść do udzielenia świadczeń osobie nieuprawnionej. W takim przypadku NFZ uzna, że zapłata za udzielone świadczenia jest nienależna i wezwie świadczeniodawcę do jej zwrotu. Jeżeli w terminie 14 dni nie nastąpi zwrot ani nie zostanie złożone zażalenie do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego, to Fundusz dokona potrącenia nienależnej kwoty wraz z odsetkami.

Kodeks cywilny stanowi, iż ten, kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości. Jeżeli pacjent uzyskała korzyść majątkową – otrzyma bezpłatne świadczenie zdrowotne – kosztem świadczeniodawcy, zobowiązany jest do zwrotu wartości uzyskanej korzyści. Wartość tę określa się na podstawie wydatków, jakich zaoszczędził sobie pacjent, a nie szkody, jaką poniósł lekarz czy placówka lecznicza. Występując z żądaniem zapłaty, należy oprzeć się na stawkach naliczanych za wizyty prywatne, a nie na kwocie potrącenia, która może okazać się nieadekwatna do wartości wzbogacenia. Dochodzenie kwoty potrącenia w wysokości przekraczającej wartość wzbogacenia wymagałoby zastosowania przepisów o odszkodowaniu, czyli udowodnienia pacjentowi, że obciążenie wyższą kwotą potrącenia nastąpiło z jego winy.

Wezwanie do zapłaty najkorzystniej jest wysłać w formie pisemnej, a w treści zawrzeć precyzyjną kwotę i podstawę, na której została naliczona. Zapłata powinna nastąpić bezzwłocznie po otrzymaniu wezwania, więc określanie terminu płatności nie jest konieczne. Ewentualny pozew do sądu należy skierować przed upływem 3 lat od dnia pierwszej wizyty, ponieważ roszczenia związane z prowadzoną działalnością gospodarczą przedawniają się w tym terminie. Uznanie roszczenia przez pacjenta sprawia, że termin przedawnienia biegnie od nowa.

Źródło: pulsmedycyny.pl

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.