Z polskiej perspektywy

Większe ryzyko ponownego zawału serca u chorych stosujących IPP z klopidogrelem

Założenie badania
Większość inhibitorów pompy protonowej (IPP) hamuje przemianę klopidogrelu do jego aktywnego metabolitu. Kliniczne znaczenie tej interakcji nie zostało dotąd zbadane.
 
Projekt badania
Przeprowadzono kliniczno-kontrolne zagnieżdżone badanie. W tym obserwacyjnym badaniu poszukiwano związku pomiędzy ekspozycją na IPP, a wystąpieniem ponownego zawału serca, porównując retrospektywnie ekspozycję (odsetek narażonych) w grupie osób, u których wystąpił ponowny zawał serca z ekspozycją w odpowiednio dobranej grupie osób kontrolnych, u których nie wystąpił ponowny zawał serca. Następnie porównano ekspozycję (odsetek narażonych) w obu grupach.
 
Grupa badana
Grupę badaną stanowili pacjenci w wieku 66 lat i więcej, którzy po wypisie ze szpitala, gdzie byli leczeni z powodu zawału serca, otrzymywali klopidogrel pomiędzy 1 kwietnia 2002 r. i 31 grudnia 2007 r. W badaniu na szczególną uwagę zasługiwały osoby przyjęte do szpitala z powodu ponownego zawału serca, który wystąpił w ciągu 90 dni od wypisu ze szpitala. Dokonano także analizy zdarzeń sercowo-naczyniowych w obserwacji 1-rocznej.
Porównano grupę osób kontrolnych, u których nie wystąpił ponowny zawał serca z grupą osób po ponownym zawale serca (w stosunku 3 do 1) pod względem wieku, wykonania pierwotnej angioplastyki i oceniono pod względem skali ryzyka.
Podzielono ekspozycję na IPP na 3 kategorie:
- aktualną, czyli stosowanie IPP w ciągu 30 dni przed datą zdarzenia sercowego,
- poprzedzającą 31-90 dni przed datą zdarzenia sercowego,
- odległą 91-180 dni przed datą zdarzenia sercowego.
 
Wyniki
Spośród 13 636 pacjentów, którym przepisano klopidogrel po zawale serca, 734 osoby przyjęto z powodu kolejnego zawału serca, a pozostała liczba osób stanowiła grupę kontrolną n=2057. Po wykonaniu analizy wieloczynnikowej okazało się, że aktualne stosowanie IPP łącznie z klopidogrelem wiązało się z większym o 27% ryzykiem ponownego zawału (dostosowany iloraz szans [OR] 1.27, 95% przedział ufności [CI] 1.03–1.57) niż stosowanie samego klopidogrelu. Bardziej odległa ekspozycja na IPP nie była związana z większym ryzykiem ponownego zawału.    
W analizie wieloczynnikowej stosowanie pantoprazolu, który nie hamuje działania cytochromu P450 2C19, nie wiązało się z większym ryzykiem ponownej hospitalizacji z powodu zawału (dostosowany iloraz szans OR 1.02, 95% CI 0.70–1.47).
 
Podsumowanie
Spośród pacjentów otrzymujących klopidogrel w ostrej fazie zawału mięśnia sercowego jednoczasowa terapia IPP innym niż pantoprazol związana była ze stratą korzystnego działania klopidogrelu i zwiększonym ryzykiem ponownego zawału serca.
Z uwagi na wykrytą interakcję wstrzymano badanie COGENT1, które miało na celu ocenę skuteczności stosowania leku złożonego z połączenia w jednej tabletce klopidogrelu i omeprazolu w celu zmniejszenia ilości powikłań krwotocznych.
 
Opracowanie
 
lek. med. Agnieszka Żebrowska  
 
Piśmiennictwo
1.Juurlink D.N., Gomes T., Ko D.T. i wsp.: A population-based study of the drug interaction between proton pump inhibitors and clopidogrel. CMAJ · 2009 · DOI: 10.1503/cmaj.082001. Dostępne na: http://www.cmaj.ca
2.O'Riordan M.: Increased risk of reinfarction with clopidogrel and proton-pump inhibitors. Dostępne na: http://www.theheart.org/article/938307.do
 

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.